Technology NewsSci-Techஅர்ஜினைன் - புற்றுநோய் செல்கள் விரும்பும் ஊட்டச்சத்து

அர்ஜினைன் – புற்றுநோய் செல்கள் விரும்பும் ஊட்டச்சத்து

-


அர்ஜினைன் உணவு ஆதாரங்கள்

அர்ஜினைன் என்பது அமினோ அமிலமாகும், இது இறைச்சி, கோழி, மீன், பால், கொட்டைகள் மற்றும் பீன்ஸ் உள்ளிட்ட பல உணவுகளில் காணப்படுகிறது. அர்ஜினைன் உடலில் பல முக்கிய செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது, ஆனால் சமீபத்திய ஆராய்ச்சி இது புற்றுநோய் செல்களுக்கும் ஒரு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்து என்று காட்டுகிறது.

அர்ஜினைன் ஒரு அமினோ[{” attribute=””>acid naturally produced by our bodies and plentiful in the fish, meat, and nuts that we eat. However, as recent research in the journal Science Advances reveals, arginine is an essential nutrient for cancer cells too. And starving them of it could potentially render tumors more vulnerable to the body’s natural immune response.

Researchers from Sohail Tavazoie’s Laboratory of Systems Cancer Biology found that in a variety of human cancers, this amino acid becomes limited, prompting these cells to seek a clever genetic workaround: when arginine levels drop, they manipulate proteins at their disposal to more efficiently take up arginine and other amino acids. And remarkably, in a bid to keep growing, they induce mutations that reduce their reliance on it.

“It’s like if you had a LEGO set, and you’re trying to build a fancy model plane, and you run out of the right bricks,” says first author Dennis Hsu, a former member of Tavazoie’s lab and now a physician-scientist at the University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) Hillman Cancer Center in Pittsburgh. “The only way to still build the plane would be if you had altered blueprints that don’t require the missing bricks.”

The arginine-cancer connection

On a cellular level, arginine plays a role in a variety of processes, from nitrogen waste disposal to protein synthesis. It’s also one the few amino acids that has been shown to regulate how immune cells react to cancer and other sorts of immunologic triggers, Hsu says.

Its deficit, for instance, is linked to the inflamed tissues of people with Crohn’s disease, ulcerative colitis, inflammatory bowel disease, or an H. pylori infection, whose tissues can have low levels of arginine. If people with these conditions do not get treated, they have a higher risk of developing stomach or colon cancer.

The researchers uncovered the arginine-cancer connection as part of a larger study on codons, triplets of DNA bases that each contain the recipe for producing a single amino acid. In combing through the Cancer Genome Atlas, Hsu documented thousands of instances of codon mutations, but one stood out amongst all cancers: arginine codons, which were lost during mutations far more than they should’ve been. Stomach and colorectal cancers showed the most dramatic deficiency.

“This was a very surprising discovery that we were not expecting,” says Tavazoie.

The researchers don’t know how the initial arginine drops came about. “We think that some cancers develop under low-arginine conditions and carry this history in their DNA,” says Hsu.

Cellular malnutrition

Hsu and his co-authors spent months in the lab growing cancer cells, and then starving them of arginine. As they put the cells through multiple rounds of cellular malnutrition, the cancer cells began mutating as they tried different ways to secure access to a renewed supply of the dietary essential. Not all of these strategies worked. One successful method was increasing the amount of amino acid transporter proteins so that the cells could more efficiently take up arginine and other amino acids. But even these functional knockoffs tended to be meager sources. Meanwhile, the errors compounded as the cells replicated, resulting in changes to the genome such as mutated genes and misshaped proteins.

In another experiment, Hsu found an increase in the number of mutations towards codons that produce amino acids that were more abundant in the environment of the cancer cells. These suddenly became more appetizing to the cancer cells, which seemed to be trying to make do with what they had—akin to cobbling together a meal out of a few random items that happen to be in your fridge.

Linking a specific nutrient to a specific DNA change through this sort of so-called directed evolution “had not been reported before to our knowledge,” Tavazoie says.

From red flag to bullseye

Interestingly, this ability to coax codons into doing their bidding could potentially lead to the cancer cells’ undoing. That’s because in the process of trying to keep themselves alive while malnourished, the cells accumulate so many mutations that they may begin to look very strange to the immune system.

“You have a bunch of random, abnormal-looking proteins because of all the mutations, and those are more likely to be recognized by the immune system as something that shouldn’t belong there,“ Hsu says. Once deeply mutated, arginine-starved cancer cells that might’ve been able to fly under the radar of the immune system might now be waving a tattered red flag at it.

The findings have potential implications for immunotherapy. “By starving a cancer cell, perhaps you can promote the gain of new mutations that can then be recognized by the immune system,” Hsu says. “We have not tested this, but it would be a really cool thing to try.”

Reference: “Arginine limitation drives a directed codon-dependent DNA sequence evolution response in colorectal cancer cells” by Dennis J. Hsu, Jenny Gao, Norihiro Yamaguchi, Alexandra Pinzaru, Qiushuang Wu, Nandan Mandayam, Maria Liberti, Søren Heissel, Hanan Alwaseem, Saeed Tavazoie and Sohail F. Tavazoie, 6 January 2023, Science Advances.
DOI: 10.1126/sciadv.ade9120LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

The Redmi Note 11 comes with all the features you need to perform on a day-to-day basis. join...
What computer to buy for gaming? Which processor to choose? Which graphics cards are the best?...
Mar 31, 2023Ravie LakshmananCyber Crime / Hacking News The Cyber Police of Ukraine, in collaboration with law enforcement officials...

Must read

Apple Just Overtook Samsung

It had been warned and the 'sorpasso' has...

Entertainment Night for Girls

Gambling can be a fun and exciting activity that...