Technology NewsSci-Techகுவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் துல்லியத்தை 20X மேம்படுத்தும் வியக்கத்தக்க எளிய முறை

குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் துல்லியத்தை 20X மேம்படுத்தும் வியக்கத்தக்க எளிய முறை

-


குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் கருத்து

குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் என்பது ஒரு வகை கம்ப்யூட்டிங் ஆகும், இது குவாண்டம்-மெக்கானிக்கல் நிகழ்வுகளான சூப்பர்போசிஷன் மற்றும் என்டாங்கிள்மென்ட் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி தரவுகளில் செயல்பாடுகளைச் செய்கிறது. கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்களை விட இது சில பிரச்சனைகளை மிக வேகமாக தீர்க்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் குறியாக்கவியல், மருந்து கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற பகுதிகளில் பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

இல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் UNSW சிட்னி உயர் மட்டத்துடன் குவாண்டம் கணினிகளை மீட்டமைப்பதற்கான புதிய நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்[{” attribute=””>accuracy. This process, known as preparing a quantum bit in the ‘0’ state, is crucial for accurate quantum computations. The method is based on the principle of “Maxwell’s demon,” a hypothetical creature that can separate hot and cold molecules by observing their speed. This innovative solution is simple yet effective in ensuring the reliability of quantum computations.

“Here we used a much more modern ‘demon’ – a fast digital voltmeter – to watch the temperature of an electron drawn at random from a warm pool of electrons. In doing so, we made it much colder than the pool it came from, and this corresponds to a high certainty of it being in the ‘0’ computational state,” says Professor Andrea Morello of UNSW, who led the team.

“Quantum computers are only useful if they can reach the final result with a very low probability of errors. And one can have near-perfect quantum operations, but if the calculation started from the wrong code, the final result would be wrong too. Our digital ‘Maxwell’s demon’ gives us a 20x improvement in how accurately we can set the start of the computation.”

The research was published in Physical Review X, a journal published by the American Physical Society.

Watching an electron to make it colder

Prof. Morello’s team has pioneered the use of electron spins in silicon to encode and manipulate quantum information and demonstrated record-high fidelity – that is, a very low probability of errors – in performing quantum operations. The last remaining hurdle for efficient quantum computations with electrons was the fidelity of preparing the electron in a known state as the starting point of the calculation.

“The normal way to prepare the quantum state of an electron is to go to extremely low temperatures, close to absolute zero, and hope that the electrons all relax to the low-energy ‘0’ state,” explains Dr. Mark Johnson, the lead experimental author on the paper. “Unfortunately, even using the most powerful refrigerators, we still had a 20 percent chance of preparing the electron in the ‘1’ state by mistake. That was not acceptable, we had to do better than that.”


புதியது[{” attribute=””>quantum computing feat is a modern twist on a 150-year-old thought experiment. Credit: University of New South Wales

Dr. Johnson, a UNSW graduate in Electrical Engineering, decided to use a very fast digital measurement instrument to ‘watch’ the state of the electron, and use a real-time decision-making processor within the instrument to decide whether to keep that electron and use it for further computations. The effect of this process was to reduce the probability of error from 20 percent to 1 percent.

A new spin on an old idea

“When we started writing up our results and thought about how best to explain them, we realized that what we had done was a modern twist on the old idea of the ‘Maxwell’s demon’,” Prof. Morello says.

The concept of ‘Maxwell’s demon’ dates back to 1867, when James Clerk Maxwell imagined a creature with the capacity to know the velocity of each individual molecule in a gas. He would take a box full of gas, with a dividing wall in the middle, and a door that can be opened and closed quickly. With his knowledge of each molecule’s speed, the demon can open the door to let the slow (cold) molecules pile up on one side, and the fast (hot) ones on the other.

“The demon was a thought experiment, to debate the possibility of violating the second law of thermodynamics, but of course, no such demon ever existed,” Prof. Morello says.

“Now, using fast digital electronics, we have in some sense created one. We tasked him with the job of watching just one electron, and making sure it’s as cold as it can be. Here, ‘cold’ translates directly in it being in the ‘0’ state of the quantum computer we want to build and operate.”

The implications of this result are very important for the viability of quantum computers. Such a machine can be built with the ability to tolerate some errors, but only if they are sufficiently rare. The typical threshold for error tolerance is around 1 percent. This applies to all errors, including preparation, operation, and readout of the final result.

This electronic version of a ‘Maxwell’s demon’ allowed the UNSW team to reduce the preparation errors twenty-fold, from 20 percent to 1 percent.

“Just by using a modern electronic instrument, with no additional complexity in the quantum hardware layer, we’ve been able to prepare our electron quantum bits within good enough accuracy to permit a reliable subsequent computation,” Dr. Johnson says.

“This is an important result for the future of quantum computing. And it’s quite peculiar that it also represents the embodiment of an idea from 150 years ago!”

Reference: “Beating the Thermal Limit of Qubit Initialization with a Bayesian Maxwell’s Demon” by Mark A. I. Johnson, Mateusz T. Mądzik, Fay E. Hudson, Kohei M. Itoh, Alexander M. Jakob, David N. Jamieson, Andrew Dzurak and Andrea Morello, 25 October 2022, Physical Review X.
DOI: 10.1103/PhysRevX.12.041008

The study was funded by the Australian Research Council, the U.S. Army, the Australian Department of Industry, Innovation and Science, the Australian Government Research Training Program Scholarship, and the Australian National Fabrication Facility. LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

You can now use the Elgato Stream Deck to control your Microsoft Teams meetings

Microsoft has released a Teams plugin for the Elgato Stream Deck, making it possible to add meeting controls...

for only 34.99 euros it is the smartest purchase

If you want to build a smart home, this Amazon speaker is one of the best purchases you...

பாக்டீரியாவால் தயாரிக்கப்பட்ட நானோவைர் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான முக்கிய தடயங்களை வழங்குகிறது

மின்சாரம் தயாரிக்கும் பயோஃபில்ம்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார புலத்திற்கு பதில் ஜியோபாக்டரால் தயாரிக்கப்படும் "நானோவாய்கள்". இந்த நானோவாய்கள் சைட்டோக்ரோம் OmcZ இனால் ஆனது மற்றும்...

NVIDIA GeForce RTX 3060 – another variant of the graphics card based on the Ampere architecture has surfaced

There are currently as many as four variants of the GeForce RTX 3060 card available on the world...

for only 34.99 euros it is the smartest purchase

If you want to build a smart home, this Amazon speaker is one of the best purchases you...

NVIDIA GeForce RTX 3060 – another variant of the graphics card based on the Ampere architecture has surfaced

There are currently as many as four variants of the GeForce RTX 3060 card available on the world...

Must read

King Cake (The Perfect Mardi Gras Dessert!)

This website may contain affiliate links and advertising...

Hey guys, watch it soon!

Priya Prakash Warrier hails from Kerala. He...