Technology NewsSci-Techவானியற்பியல் ஒளிக்கதிர்கள் மூலம் வெளிப்படும் ஒரு பெரிய நட்சத்திரத்தின் ரகசியங்கள்

வானியற்பியல் ஒளிக்கதிர்கள் மூலம் வெளிப்படும் ஒரு பெரிய நட்சத்திரத்தின் ரகசியங்கள்

-


ஒற்றைப்பந்து நட்சத்திரம் MWC 349A

MWC 349A என்ற பாரிய நட்சத்திரத்தைச் சுற்றி மேசர்கள்—இயற்கையாக நிகழும் ஒளிக்கதிர்கள்— மைக்ரோவேவ் ரேடியோ உமிழ்வுகளைப் பெருக்கும்—ஆய்வு செய்யும் விஞ்ஞானிகள், நட்சத்திரத்திலிருந்து விலகிப் பாயும் காற்றினுள் இருந்து நட்சத்திரத்தின் வாயு வட்டில் இருந்து 500 கிமீ/வி வேகத்தில் பொருள் ஏவுவதைக் கண்டுபிடித்தனர். பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால், ஜெட் காந்த சக்திகளால் ஏற்படக்கூடும். இந்த கலைஞரின் கருத்து MWC 349A மற்றும் காற்று மற்றும் அதிவேக ஜெட் விமானத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட வாயு மற்றும் தூசியின் சுற்றியுள்ள வட்டுகளின் பார்வையில் பெரிதாக்கப்பட்டதைக் காட்டுகிறது. கடன்: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Weiss (NRAO/AUI/NSF)

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) to study the masers around oddball star MWC 349A scientists discovered something unexpected: a previously unseen jet of material launching from the star’s gas disk at impossibly high speeds. What’s more, they believe the jet is caused by strong magnetic forces surrounding the star. The discovery could help researchers to understand the nature and evolution of massive stars and how hydrogen masers are formed in space. The new observations were presented on January 9 in a press conference at the 241st meeting of the American Astronomical Society (AAS) in Seattle, Washington.

Located roughly 3,900 light-years away from Earth in the constellation Cygnus, MWC 349A’s unique features make it a hot spot for scientific research in optical, infrared, and radio wavelengths. The massive star— roughly 30 times the mass of the Sun— is one of the brightest radio sources in the sky, and one of only a handful of objects known to have hydrogen masers. These masers amplify microwave radio emissions, making it easier to study processes that are typically too small to see. It is this unique feature that allowed scientists to map MWC 349A’s disk in detail for the first time.

Massive Star MWC 349A

The massive star MWC 349A is one of the brightest radio sources in the sky. But, at 3,900 light-years away from Earth, scientists needed help to see what’s really going on, and in this case, to discover a jet of material blasting out from the star’s gas disk at 500 km/s. Previously hidden amongst the winds flowing out from the star, the jet was discovered using the combined resolving power of ALMA’s Band 6 (right) and Band 7 (left), and hydrogen masers— naturally occurring lasers that amplify microwave radio emissions, shown here in this ALMA science image. The revelation may help scientists to better understand the nature and evolution of massive stars. Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Prasad/CfA

“A maser is like a naturally occurring laser,” said Sirina Prasad, an undergraduate research assistant at the Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (CfA), and the primary author of the paper. “It’s an area in outer space that emits a really bright kind of light. We can see this light and trace it back to where it came from, bringing us one step closer to figuring out what’s really going on.” 

Leveraging the resolving power of ALMA’s Band 6, developed by the US National Science Foundation’s National Radio Astronomy Observatory (NRAO), the team was able to use the masers to uncover the previously unseen structures in the star’s immediate environment. Qizhou Zhang, a senior astrophysicist at CfA, and the project’s principal investigator added, “We used masers generated by hydrogen to probe the physical and dynamic structures in the gas surrounding MWC 349A and revealed a flattened gas disk with a diameter of 50 au, approximately the size of the Solar System, confirming the near-horizontal disk structure of the star. We also found a fast-moving jet component hidden within the winds flowing away from the star.” 

The observed jet is ejecting material away from the star at a blistering 500 km per second. That’s akin to traveling the distance between San Diego, California, and Phoenix, Arizona in the literal blink of an eye. According to researchers, it is probable that a jet moving this fast is being launched by a magnetic force. In the case of MWC 349A, that force could be a magnetohydrodynamic wind— a type of wind whose movement is dictated by the interplay between the star’s magnetic field and gases present in its surrounding disk.

“Our previous understanding of MWC 349A was that the star was surrounded by a rotating disk and photo-evaporating wind. Strong evidence for an additional collimated jet had not yet been seen in this system. Although we don’t yet know for certain where it comes from or how it is made, it could be that a magnetohydrodynamic wind is producing the jet, in which case the magnetic field is responsible for launching rotating material from the system,” said Prasad. “This could help us to better understand the disk-wind dynamics of MWC 349A, and the interplay between circumstellar disks, winds, and jets in other star systems.”LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Amazing Crockpot Meatloaf | The Recipe Critic

This website may contain affiliate links and advertising so that we can provide recipes to you. Read my...

Redmi Note 12 5G Mystique Blue 4GB RAM 128GB ROM | 1st Phone with 120Hz Super AMOLED and Snapdragon® 4 Gen 1 | 48MP...

Price: (as of - Details) Redmi Note 12 5G Mystique Blue 4GB RAM 128GB ROM | 1st Phone...

Must read