Technology NewsSci-Techவிஞ்ஞானிகள் ஒளிச்சேர்க்கையில் இயங்கும் உயிருள்ள "உயிர்-சூரிய மின்கலத்தை" உருவாக்கியுள்ளனர்.

விஞ்ஞானிகள் ஒளிச்சேர்க்கையில் இயங்கும் உயிருள்ள “உயிர்-சூரிய மின்கலத்தை” உருவாக்கியுள்ளனர்.

-


பசுமை ஆற்றல் பேட்டரி

அவர்களின் நுட்பம் எதிர்காலத்தில் நிலையான, பல்நோக்கு பசுமை ஆற்றல் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க வழி வகுக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

தாவரங்கள் பெரும்பாலும் உணவு, ஆக்ஸிஜன் மற்றும் அலங்காரத்தின் ஆதாரங்களாகக் கருதப்படுகின்றன, ஆனால் மின்சார ஆதாரமாக இல்லை. இருப்பினும், தாவர செல்களுக்குள் எலக்ட்ரான்களின் இயற்கையான போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பசுமையான, உயிரியல் சூரிய மின்கலத்தின் ஒரு பகுதியாக மின்சாரத்தை உருவாக்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இல் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய ஆய்வில் ஏசிஎஸ் அப்ளைடு மெட்டீரியல்ஸ் & இன்டர்ஃபேஸ்கள்ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதன்முறையாக ஒரு சதைப்பற்றுள்ள தாவரத்தைப் பயன்படுத்தி உயிருள்ள “உயிர்-சூரிய மின்கலத்தை” உருவாக்கினர்.[{” attribute=””>photosynthesis.

The electrons are naturally transported as part of biological processes in all living cells, from bacteria and fungi to plants and animals. By introducing electrodes, the cells can be utilized to generate electricity that can be used externally. Previous research had created fuel cells using bacteria but it required constant feeding. This new approach uses photosynthesis, the process by which plants convert light energy into chemical energy, to generate current.

During this process, light drives a flow of electrons from water that ultimately results in the generation of oxygen and sugar. This means that living photosynthetic cells are constantly producing a flow of electrons that can be pulled away as a “photocurrent” and used to power an external circuit, just like a solar cell.

Living Solar Cell

The ice plant succulent shown here can become a living solar cell and power a circuit using photosynthesis. Credit: Adapted from ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, DOI: 10.1021/acsami.2c15123

Certain plants — like the succulents found in arid environments — have thick cuticles to keep water and nutrients within their leaves. Yaniv Shlosberg, Gadi Schuster, and Adir wanted to test, for the first time, whether photosynthesis in succulents could create power for living solar cells using their internal water and nutrients as the electrolyte solution of an electrochemical cell.

The researchers created a living solar cell using the succulent Corpuscularia lehmannii, also called the “ice plant.” They inserted an iron anode and platinum cathode into one of the plant’s leaves and found that its voltage was 0.28V. When connected into a circuit, it produced up to 20 µA/cm2 of photocurrent density, when exposed to light and could continue producing current for over a day. Though these numbers are less than that of a traditional alkaline battery, they are representative of just a single leaf.

Previous studies on similar organic devices suggest that connecting multiple leaves in series could increase the voltage. The team specifically designed the living solar cell so that protons within the internal leaf solution could be combined to form hydrogen gas at the cathode, and this hydrogen could be collected and used in other applications. The researchers say that their method could enable the development of future sustainable, multifunctional green energy technologies.

Reference: “Self-Enclosed Bio-Photoelectrochemical Cell in Succulent Plants” by Yaniv Shlosberg, Gadi Schuster and Noam Adir, 23 November 2022, ACS Applied Materials & Interfaces.
DOI: 10.1021/acsami.2c15123

The authors acknowledge funding from a “Nevet” grant from the Grand Technion Energy Program (GTEP) and a Technion VPR Berman Grant for Energy Research and support from the Technion’s Hydrogen Technologies Research Laboratory (HTRL).LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Google Pixel Watch receives February 2023 update featuring latest security patches

A new update has been pushed to Google Pixel Watch devices, giving users access to important security patches....

Is it a tablet or a laptop? This is the new Xiaomi Book that the firm is preparing

Xiaomi will present a renewal of its convertible and economic concept with Windows 11 very soon in China....

காலநிலை மாற்றம் ஒரு பெருங்கடலை “பேரழிவை” ஏற்படுத்தலாம்

மோசமான வெப்பமயமாதலின் கீழ், தெற்கு மெரிடியனல் ஓவர்டர்னிங் சர்குலேஷன் 2300 இல் முற்றிலும் நிறுத்தப்படலாம் என்று உருவகப்படுத்துதல்கள் தெரிவிக்கின்றன.வலுவான வெப்பமயமாதல் ஆழமான கவிழ்ப்பு சுழற்சியை...

The Last of Us 3 may already be in development against previous forecasts. Plans are to include even PlayStation 6

The series created by Naughty Dog has been success after success, recently going far beyond its native medium....

Is it a tablet or a laptop? This is the new Xiaomi Book that the firm is preparing

Xiaomi will present a renewal of its convertible and economic concept with Windows 11 very soon in China....

The Last of Us 3 may already be in development against previous forecasts. Plans are to include even PlayStation 6

The series created by Naughty Dog has been success after success, recently going far beyond its native medium....

Must read

Winzo App Referral Code [COOAD824] February 2023

WinZO App Referral Code February 2023 Winzo App – Refer...

Sex Education Season 4 Release Date

Did you know that Netflix viewers have watched...