Technology NewsSci-Techவிஞ்ஞானிகள் "காலநிலை-சான்று" பயிர்களை உருவாக்க உதவும் அயல்நாட்டு டிஎன்ஏவைப் பயன்படுத்துகின்றனர்

விஞ்ஞானிகள் “காலநிலை-சான்று” பயிர்களை உருவாக்க உதவும் அயல்நாட்டு டிஎன்ஏவைப் பயன்படுத்துகின்றனர்

-

மரபியல் டிஎன்ஏ பிறழ்வு கருத்து

காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளை உலகம் எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், காலநிலையை எதிர்க்கும் பயிர்கள் பெருகிய முறையில் முக்கியமானதாகி வருகிறது. தீவிர சுற்றுச்சூழல் அழுத்தங்களைத் தாங்கக்கூடிய பயிர்களைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம், உணவுப் பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் விவசாயிகள் சவாலான சூழ்நிலைகளிலும் பயிர்களை வளர்க்க முடியும். மாறிவரும் காலநிலையிலும் கூட உணவு உற்பத்தி நிலையானதாக இருப்பதால், இது உலகளாவிய பசியின் பிரச்சினையை தீர்க்க உதவுகிறது.

கவர்ச்சியான சேர்க்கை[{” attribute=””>DNA from wild relatives into wheat results in a remarkable yield increase of up to 50%, even in hot weather, surpassing elite lines without these genes.

Amid a year of record-breaking temperatures, research from the Earlham Institute in Norwich and the International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT) provides much-needed hope for enhancing crop resilience and securing food in the face of a changing climate.

The field trials in Mexico also emphasize the importance of genetic diversity in key crops, where decades of selective breeding have reduced their ability to adapt to a rapidly warming planet.

There is growing uncertainty around the ability of major food crops to continue to meet global demand as temperatures rise and weather events become more extreme.

Wheat provides more global calories than any other crop yet most of the wheat grown around the world has limited genetic variation, making it vulnerable to the impacts of climate change.

“Wheat is responsible for around 20 percent of the calories consumed globally and is widely grown all over the world,” says Professor Anthony Hall, study author and Group Leader at the Earlham Institute. “But we don’t know whether the crops we’re planting today will be able to cope with tomorrow’s weather.

“To make matters worse, developing new varieties can take a decade or more so acting quickly is vital.”

In collaboration with CIMMYT, Earlham Institute researchers set up a two-year field trial in Mexico’s Sonora desert. They studied 149 wheat lines, ranging from widely-used elite lines to those selectively bred to include DNA from wild relatives and landraces from Mexico and India.

“Crossing elite lines with exotic material has its challenges,” said Matthew Reynolds, co-author of the study and leader of Wheat Physiology at CIMMYT.

“There’s a well-recognized risk of bringing in more undesirable than desirable traits, so this result represents a significant breakthrough in overcoming that barrier and the continued utilization of genetic resources to boost climate resilience.”

The seeds were sown later in the season to force the plants to grow during hotter months, putting these crops under the kind of heat stress that is predicted to become the norm as global temperatures rise.

They found the plants bred with exotic DNA achieved a 50 percent higher yield over wheat without this DNA. Importantly, the exotic lines didn’t perform any worse than the elite lines under normal conditions.

The researchers sequenced the plants to locate specific genetic differences responsible for the increased heat tolerance. They identified genetic markers that could allow the targeted introduction of this beneficial exotic DNA into elite lines, offering a quick way to improve climate resilience and mitigate against widespread crop failures.

Benedict Coombes, study author and Ph.D. student at the Earlham Institute, said: “As we try to produce more food from less land to feed a growing global population, we urgently need to future-proof the crops we’re planting so they can thrive in an increasingly hostile climate.

“The key to this, we are increasingly finding, may lie within largely untapped genetic resources from wheat’s wild relatives and landraces.”

The researchers suggest breeding programs incorporate the heat tolerance traits as a pre-emptive strategy to produce wheat crops that can cope with a less predictable climate.

“This is science we can now use to make an impact almost immediately,” added Professor Hall. “We’ve done the field trials, we know what genetic markers we’re looking for, and we’re starting conversations with wheat breeders so this is hopefully going to be the first of many steps to contribute to global food security in the coming years.

“The discoveries we’re making, and the action we’re taking, will hopefully mean people around the world can continue to have nutritious food on their plates.”

Reference: “Exotic alleles contribute to heat tolerance in wheat under field conditions” by Gemma Molero, Benedict Coombes, Ryan Joynson, Francisco Pinto, Francisco J. Piñera-Chávez, Carolina Rivera-Amado, Anthony Hall and Matthew P. Reynolds, 9 January 2023, Communications Biology.
DOI: 10.1038/s42003-022-04325-5

The study was funded by UKRI-BBSRC and supported by the International Wheat Yield Partnership (IWYP) and by the Sustainable Modernization of Traditional Agriculture (MasAgro) – an initiative from the Secretariat of Agriculture and Rural Development (SADER) and CIMMYT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

A completely new opening of the series from Deep Silver Volition literally from the first trailers quite strongly...
Mar 28, 2023Ravie LakshmananRansomware / Endpoint Security Multiple threat actors have been observed using two new variants of the...

Must read

Where SSO Falls Short in Protecting SaaS

Mar 27, 2023The Hacker NewsSaaS Security Single sign-on (SSO)...