Technology NewsSci-Techவிஞ்ஞானிகள் டிஎன்ஏவின் "மெக்கானிக்கல் கோட்" ஐ டிக்ரிப்ட் செய்துள்ளனர்

விஞ்ஞானிகள் டிஎன்ஏவின் “மெக்கானிக்கல் கோட்” ஐ டிக்ரிப்ட் செய்துள்ளனர்

-


டிஎன்ஏ செயல்பாடுகள் கருத்து

டிஎன்ஏவின் இயந்திரக் குறியீடு டிஎன்ஏவின் இயற்பியல் பண்புகளைக் குறிக்கிறது, அவை மரபணுப் பொருளாக அதன் செயல்பாட்டிற்கு முக்கியமானவை. இந்த பண்புகளில் இரட்டை சுருளின் அமைப்பு, அடிப்படை இணைப்பின் நிலைத்தன்மை மற்றும் மூலக்கூறின் நெகிழ்ச்சி மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை ஆகியவை அடங்கும். இந்த பண்புகள் டிஎன்ஏவை மரபணு தகவல்களைச் சேமித்து அனுப்ப அனுமதிக்கின்றன, மேலும் அவை வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் pH போன்ற பல்வேறு காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

தலைமையிலான சர்வதேச ஆய்வாளர்கள் குழு டர்ஹாம் பல்கலைக்கழகம் இங்கிலாந்தில், இயற்கையானது உயிரியல் தகவல்களை குறியீடாக்கும் முன்பு அறியப்படாத வழிகளைக் கண்டறிந்துள்ளது[{” attribute=””>DNA sequence by deciphering the mechanical code of DNA.

The team used a next-generation DNA sequencing technique called loop-seq, which they developed, to demonstrate that the specific sequence of bases along a section of DNA determines the local bendability of the molecule.

Via a large number of measurements, coupled with computational analysis and machine learning, they determined the mechanical code, i.e., the mapping between the local sequence and the local deformability of DNA.

Additionally, the researchers found that the mechanical code of DNA can be modified by ‘methylation’, which is a known chemical modification that DNA bases are routinely subject to at various stages in an organism’s development. Aberrant methylation has been linked to several cancers.

The discovery that methylation alters the mechanical code presents the possibility that biological development programs, or diseases such as cancer, could be achieving a part of their effects on cells by altering the information encoded via the mechanical code.

The research was carried out along with colleagues from Johns Hopkins University, USA, Barcelona Institute of Science and Technology, Spain, and the University of Barcelona, Spain. It has been published in the journal Nature Structural & Molecular Biology.

Lead author of the study, Dr. Aakash Basu of Durham University, said: “DNA is a book containing instructions that cells need to survive. But it’s a very special kind of book, where your ability to turn a page, repair a tear in the page, or fold a page, depends on the words written on the page. This is because in the book of DNA, those words somehow also control the mechanical properties of the paper.”

They point out that it is well known that, reading, copying, packaging, and repairing the genetic information stored in the sequence of bases (the As, Ts, Gs, and Cs) along DNA routinely involves processes that require local mechanical deformations of DNA.

The researchers provide evidence that in diverse organisms ranging from mammals to bacteria, nature and evolution have taken advantage of the mechanical code to locally control DNA deformability, and thus in turn, control critical biological processes that require mechanical distortions of DNA.

The researchers expect this knowledge to guide future therapeutic and bioengineering developments.

Reference: “Deciphering the mechanical code of the genome and epigenome” by Aakash Basu, Dmitriy G. Bobrovnikov, Basilio Cieza, Juan Pablo Arcon, Zan Qureshi, Modesto Orozco and Taekjip Ha, 5 December 2022, Nature Structural and Molecular Biology.
DOI: 10.1038/s41594-022-00877-6LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

You can now use the Elgato Stream Deck to control your Microsoft Teams meetings

Microsoft has released a Teams plugin for the Elgato Stream Deck, making it possible to add meeting controls...

for only 34.99 euros it is the smartest purchase

If you want to build a smart home, this Amazon speaker is one of the best purchases you...

பாக்டீரியாவால் தயாரிக்கப்பட்ட நானோவைர் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான முக்கிய தடயங்களை வழங்குகிறது

மின்சாரம் தயாரிக்கும் பயோஃபில்ம்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார புலத்திற்கு பதில் ஜியோபாக்டரால் தயாரிக்கப்படும் "நானோவாய்கள்". இந்த நானோவாய்கள் சைட்டோக்ரோம் OmcZ இனால் ஆனது மற்றும்...

NVIDIA GeForce RTX 3060 – another variant of the graphics card based on the Ampere architecture has surfaced

There are currently as many as four variants of the GeForce RTX 3060 card available on the world...

for only 34.99 euros it is the smartest purchase

If you want to build a smart home, this Amazon speaker is one of the best purchases you...

NVIDIA GeForce RTX 3060 – another variant of the graphics card based on the Ampere architecture has surfaced

There are currently as many as four variants of the GeForce RTX 3060 card available on the world...

Must read

SAP – Business networks still

In the digital economy, every product turns into...

OralB – Scan QR Code & Win Assured Cashback Voucher, ₹20 Paytm Cash

OralB Scan & Win Offer OralB – Scan QR...