Technology NewsSci-Tech2022 இன் சிறந்த விண்வெளி நிலைய அறிவியல் படங்கள்

2022 இன் சிறந்த விண்வெளி நிலைய அறிவியல் படங்கள்

-


சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 200 மைல்களுக்கு மேல் சுற்றுப்பாதையில் தனது அறிவியல் பயணத்தைத் தொடர்கிறது.

விண்கலம் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து விண்வெளி நிலையத்திற்குச் சென்றது. கியூப்சாட்களைப் பயன்படுத்துவதில் இருந்து விண்வெளியில் திரவ இயக்கவியலைப் படிப்பது வரை, சுற்றுப்பாதை ஆய்வகம் மனிதகுலத்தின் நலனுக்காக அறிவியல் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் பாரம்பரியத்தை விரிவுபடுத்தியது.

2022 இல் குழு உறுப்பினர்கள் நடத்திய திருப்புமுனை அறிவியலின் சில சிறந்த புகைப்படங்களைத் திரும்பிப் பாருங்கள்.

மைக்ரோ கிராவிட்டி இயக்கத்தைப் புரிந்துகொள்வது

நாசா விண்வெளி வீரர் பாப் ஹைன்ஸ் GRASP இன்வெஸ்டிகேஷன்

NASA விண்வெளி வீரர் பாப் ஹைன்ஸ் GRASP விசாரணையில் பங்கேற்று, புவியீர்ப்பு விசையை அடையும் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான குறிப்பாக எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவுகிறார். மைக்ரோ கிராவிட்டி சூழலுக்கு மனித உடலின் தழுவல் பற்றிய கூடுதல் நுண்ணறிவை தகவல் வழங்க முடியும். கடன்: நாசா

GRASP investigation to help researchers better understand if and how gravity acts as a reference for the control of reach-to-grasp movement. The information could provide further insight into the human body’s adaptation to the microgravity environment.

Converting plant waste into food

Plate Habitat (PHAB)

A view of the of a Plate Habitat (PHAB) at -20°C prior to insertion into the SABL incubator aboard the International Space Station (ISS). The goal of the Protein Manufacturing project is to demonstrate the use of a novel bioreactor technology for growing high-protein food on the International Space Station (ISS). Credit: NASA

A view of Plate Habitat at -20°C prior to insertion into the Space Automated Bioproduct Laboratory (SABL) incubator aboard the International Space Station. The Protein Manufacturing project demonstrates the use of novel bioreactor technology for converting inedible plant materials and other wastes into high-protein, edible fungal biomats in microgravity.

Growing without soil

Hydroponic and Aeroponic Plant Investigation on ISS

NASA astronauts Jessica Watkins and Bob Hines work on XROOTS, which used the station’s Veggie facility to test liquid- and air-based techniques to grow plants rather than traditional growth media. These techniques could enable production of crops on a larger scale for future space exploration. Credit: NASA

NASA astronauts Jessica Watkins and Bob Hines work on XROOTS, which uses the space station’s Veggie facility to test hydroponic and aeroponic techniques to grow plants rather than using traditional soil. These techniques could enable large-scale crop production for future space exploration.

Party of six

Six Expedition 68 Crew Members Destiny Laboratory Module

Six Expedition 68 crew members gather in the U.S. Destiny laboratory module and participate in an evening conference with International Space Station mission controllers on the ground. From front to back, are astronauts Josh Cassada, Koichi Wakata, Samantha Cristoforetti, Frank Rubio, Nicole Mann, and Bob Hines. Credit: NASA

Crew members gather in the Destiny module, the primary research laboratory for U.S. payloads, to participate in an evening conference with mission controllers on the ground to review experiment schedules and receive updates. From front to back are NASA astronaut Josh Cassada; Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Koichi Wakata; ESA (European Space Agency) astronaut Samantha Cristoforetti; and NASA astronauts Frank Rubio, Nicole Mann, and Bob Hines.

In space for Earth

Thomas Marshburn and Mark Vande Hei Cupola

Expedition 66 Flight Engineers (from left) Thomas Marshburn and Mark Vande Hei, both from NASA, peer at the Earth below from inside the seven-windowed cupola, the International Space Station’s window to the world. Just outside the cupola is the Soyuz MS-19 crew ship docked to the Rassvet module. Credit: NASA

NASA astronauts (from left) Thomas Marshburn and Mark Vande Hei gaze out the station’s cupola windows at Earth below. The Crew Earth Observations investigation provides researchers with key data from the perspective of the International Space Station to understand how the planet is changing over time.

Three CubeSats start their journey

Ttrio of CubeSats (TUMnanoSAT, FUTABA, and HSU-SAT1)

A trio of CubeSats (TUMnanoSAT, FUTABA, and HSU-SAT1) designed for education and research programs are pictured moments after their deployment from a small satellite deployer (top right) positioned outiside the Kibo laboratory module. The International Space Station was orbiting 259 miles above the Atlantic Ocean at the time of this photograph. A portion of one the station’s main solar arrays is also pictured at left. Credit: NASA

A trio of CubeSats (TUMnanoSAT, FUTABA, and HSU-SAT1) designed for education and research programs are pictured moments after their deployment from a small satellite deployer (top right) positioned outside the Kibo Japanese Experiment Module (JEM) as the space station orbits 259 miles above the Atlantic Ocean.

Calls to seven continents

Kjell Lindgren Amateur Radio Relay League (ARRL) Field Day

NASA astronaut Kjell Lindgren uses the amateur radio in the Columbus module aboard the International Space Station (ISS) to participate in the annual Amateur Radio Relay League (ARRL) Field Day. Field Day allows amateur radio operators the chance to practice operating their equipment under simulated emergency conditions. Credit: NASA

NASA astronaut Kjell Lindgren uses the amateur radio in the Columbus module to participate in the annual Amateur Radio Relay League (ARRL) Field Day. Field Day provides amateur radio operators the opportunity to practice operating their equipment under simulated emergency conditions. During his time on station, Lindgren made ARISS contacts with people on all seven continents, including the space station’s first call to Antarctica.

All about the bones

Koichi Wakata Osteogenic Cells Experiment

Koichi Wakata of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) installs the Osteogenic Cells experiment. This experiment looks at whether bone loss in microgravity is restricted to a particular osteogenic or bone-forming cell type. This research tests the hypothesis that the underlying process results in decreased bone formation rather than increased loss of existing bone. Credit: NASA

Koichi Wakata of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) installs the Osteogenic Cells experiment. This experiment looks at whether bone loss in microgravity is restricted to a particular osteogenic or bone-forming cell type. This research tests the hypothesis that the underlying process results in decreased bone formation rather than increased loss of existing bone.

Igniting science

Jessica Watkins SOFIE Fire Safety Experiment

Expedition 67 Flight Engineer and NASA astronaut Jessica Watkins services components that support the Solid Fuel Ignition and Extinction (SOFIE) fire safety experiment inside the International Space Station’s Combustion Integrated Rack. Credit: NASA

NASA astronaut Jessica Watkins services components that support the Solid Fuel Ignition and Extinction (SOFIE) fire safety experiment inside the International Space Station’s Combustion Integrated Rack. The experiment provides hardware to allow for the study and characterization of the ignition and flammability of solid spacecraft materials in realistic atmospheric conditions.

Let the fluids flow

Transparent FLUIDICS Sphere

A view of a transparent FLUIDICS sphere aboard the International Space Station (ISS). The FLUIDICS investigation evaluates the Center of Mass (CoM) position regarding a temperature gradient on a representation of a fuel tank. The observation of capillary wave turbulence on the surface of a fluid layer in a low-gravity environment can provide insights into measuring the existing volume in a sphere. Credit: NASA

A view of a transparent FLUIDICS sphere aboard the International Space Station. The investigation covers two aspects of fluid mechanics: the analysis of liquid sloshing phenomena in tanks of spacecraft in microgravity and the wave turbulence phenomena that occurs at the surface of liquids. The investigation could support development of better fuel systems for satellites and may provide a better understanding of how the Earth’s oceans work.

Unlocking the cotton genome

NASA Astronaut Raja Chari Final Harvest of Cotton Cell Cultures

NASA astronaut and Expedition 66 Flight Engineer Raja Chari performs the final harvest of cotton cell cultures as part of the Plant Habitat-05 investigation (PH-05). The space agriculture study explored genetic expression in cotton cell cultures to learn more about the process of plant regeneration, potentially improving crop production on Earth. Credit: NASA

NASA astronaut Raja Chari performs the final harvest of cotton cell cultures as part of the Plant Habitat-05 investigation (PH-05). This space agriculture study explored genetic expression in cotton cell cultures to learn more about the process of plant regeneration, potentially contributing to improved crop production on Earth.

Power up

Expedition 68 EVA 82

NASA astronauts (left to right) Josh Cassada and Frank Rubio pictured during a spacewalk installing a roll-out solar array, or iROSA, to the International Space Station’s starboard truss structure. Once all six iROSAs are installed, the station’s power generation is expected to increase to a combined total of more than 250 kW, more than a 30% increase, benefiting space station research and operations. Credit: NASA

NASA astronauts (left to right) Josh Cassada and Frank Rubio pictured during a spacewalk installing a roll-out solar array, or iROSA, to the International Space Station’s starboard truss structure. Once all six iROSAs are installed, the station’s power generation is expected to increase to a combined total of more than 250 kW, more than a 30% increase, benefiting space station research and operations.

Space debris removal

Astrobee ROAM Operations Session 2

A view of an Astrobee ROAM Operations Session 2 in the JEM during Expedition 66. ROAM demonstrates processes for a robotic craft to rendezvous with debris in space. Space debris includes satellites that could be repaired or taken out of orbit, but many of these objects are tumbling, making rendezvous and docking challenging. ROAM uses the space station’s Astrobee robots to observe and understand how targets tumble and uses this information to plan ways to safely reach them. Credit: Mark Vande Hei/NASA

A view of an Astrobee ROAM Operations Session 2 in the JEM during Expedition 66. ROAM demonstrates processes for a robotic craft to rendezvous with debris in space. Space debris includes satellites that could be repaired or taken out of orbit, but many of these objects are tumbling, making rendezvous and docking challenging. ROAM uses the space station’s Astrobee robots to observe and understand how targets tumble and uses this information to plan ways to safely reach them.

Expanding plant growth capabilities

Kayla Barron Veggie PONDS Experiment

NASA astronaut and Expedition 66 Flight Engineer Kayla Barron checks out plants growing inside the Veggie botany research facility for the Veggie PONDS experiment. The investigation tests ways to grow crops in space to supporting long-term crewed missions to the Moon, Mars and beyond. Credit: NASA

NASA astronaut Kayla Barron checks out plants growing inside the Veggie plant research facility for the Veggie PONDS experiment. The investigation tested ways to grow crops in space, which could be used to support long-term crewed missions to the Moon, Mars and beyond.

Space archeology

Thomas Marshburn SQuARES Study

NASA astronaut and Expedition 66 Flight Engineer Thomas Marshburn poses with a ruler and color chart aboard the International Space Station. The ruler and chart are used for the SQuARES study looking at how crew members use different objects and spaces over time. This investigation may provide information that helps improve the design of future spacecraft and habitats. Credit: NASA

NASA astronaut Thomas Marshburn poses with a ruler and color chart aboard the International Space Station. The ruler and chart are used for SQuARE, which studies how crew members use different objects and spaces on station over time. Results from this study could be used to inform the design of future crewed spacecraft.

Sending samples home

Samantha Cristoforetti Packing Cargo

ESA (European Space Agency) astronaut and Expedition 67 Flight Engineer Samantha Cristoforetti is pictured packing cargo inside the SpaceX Dragon resupply ship before it undocked from the International Space Station on August 19, 2022. Credit: NASA

ESA (European Space Agency) astronaut Samantha Cristoforetti is pictured packing cargo inside the 25th SpaceX Dragon resupply ship before it undocked from the International Space Station on August 19, 2022. The spacecraft carried samples and hardware from multiple investigations, allowing researchers to continue data collection and analysis on the ground.

A decades-long eruption

Carrizozo Malpaís Lava Flow

While in orbit over the Southwestern United States, an astronaut onboard the International Space Station took a sequence of photos of Carrizozo Malpaís, a large basaltic lava flow in central New Mexico. The four photos were then stitched together to produce a mosaic. Credit: NASA

An astronaut aboard the International Space Station took a sequence of photos of Carrizozo Malpaís, showing a decades-long eruption creating this long strip of basalt in the desert of New Mexico. Crew members on the space station photograph the Earth using handheld cameras for Crew Earth Observations. These photographs record how the planet is changing over time and monitor events needing immediate disaster-level response. Astronauts have been photographing Earth from space since the early Mercury missions beginning in 1961.

Boiling hot

Mark Flow Boiling and Condition Experiment Setup

View of Mark Vande Hei setting up Mark Flow Boiling and Condition Experiment during Expedition 66. Credit: NASA

On March 15, 2022, NASA astronaut Mark Vande Hei surpassed former NASA astronaut Scott Kelly’s record by spending 355 days in space. His extended mission aboard the International Space Station provides researchers an opportunity to observe the effects of long-duration spaceflight on the human body. In this image, Vande Hei sets up for the Flow Boiling Condensation Experiment (FBCE) investigation, examining a model for a heat management system based on boiling processes.

Space construction

Matthias Maurer Concrete Experiment

ESA (European Space Agency) astronaut and Expedition 66 Flight Engineer Matthias Maurer explores how concrete hardens with the lack of gravity to inform future space construction techniques on lunar and planetary surfaces. Maurer conducts research operations in the portable glovebag with a variety of cement mixtures observing how pores, bubbles and crystals develop as the samples harden. Credit: NASA

ESA (European Space Agency) astronaut Matthias Maurer works on the Concrete Hardening experiment, which seeks to provide a better understanding of how concrete hardens without gravity-driven convection, settling, and pressure gradients. Results could support future lunar and planetary construction techniques.

It’s your destiny

Destiny Module Ambiant Light

An interior view of the Destiny U.S. Laboratory at night under ambient light with the main lights turned off. The Destiny module supports a variety of life and physical sciences, technology demonstrations, and educational events. In 2022, hardware for the Solid Fuel Ignition and Extinction (SOFIE) facility was installed inside Destiny’s Combustion Integrated Rack opening opportunities for new combustion studies. Credit: NASA

An interior view of the Destiny U.S. Laboratory at night under ambient light with the main lights turned off. The Destiny module supports a variety of life and physical sciences, technology demonstrations, and educational events. In 2022, hardware for the Solid Fuel Ignition and Extinction (SOFIE) facility was installed inside Destiny’s Combustion Integrated Rack opening opportunities for new combustion studies.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Do you want a secure email? Here are the top 5 solutions

Free providers don't take care of our data, but the good news is that you don't have to...

Google Pixel Watch receives February 2023 update featuring latest security patches

A new update has been pushed to Google Pixel Watch devices, giving users access to important security patches....

Is it a tablet or a laptop? This is the new Xiaomi Book that the firm is preparing

Xiaomi will present a renewal of its convertible and economic concept with Windows 11 very soon in China....

காலநிலை மாற்றம் ஒரு பெருங்கடலை “பேரழிவை” ஏற்படுத்தலாம்

மோசமான வெப்பமயமாதலின் கீழ், தெற்கு மெரிடியனல் ஓவர்டர்னிங் சர்குலேஷன் 2300 இல் முற்றிலும் நிறுத்தப்படலாம் என்று உருவகப்படுத்துதல்கள் தெரிவிக்கின்றன.வலுவான வெப்பமயமாதல் ஆழமான கவிழ்ப்பு சுழற்சியை...

Aaron Finch: “I will not be able to play in 2024 World Cup. In the interest of the team…” Finch announces retirement | ...

Aaron Finch, who made his T20 debut against Sri Lanka in 2011, has played 103 T20 Internationals so...

Is it a tablet or a laptop? This is the new Xiaomi Book that the firm is preparing

Xiaomi will present a renewal of its convertible and economic concept with Windows 11 very soon in China....

Must read

Is it a tablet or a laptop? This is the new Xiaomi Book that the firm is preparing

Xiaomi will present a renewal of its convertible...

காலநிலை மாற்றம் ஒரு பெருங்கடலை “பேரழிவை” ஏற்படுத்தலாம்

மோசமான வெப்பமயமாதலின் கீழ், தெற்கு மெரிடியனல் ஓவர்டர்னிங் சர்குலேஷன் 2300...