Technology NewsSci-TechSWOT எப்படி உலகின் தண்ணீரைப் பார்க்கும்: தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 5...

SWOT எப்படி உலகின் தண்ணீரைப் பார்க்கும்: தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 5 விஷயங்கள்

-


மேற்பரப்பு நீர் மற்றும் கடல் நிலப்பரப்பு (SWOT) செயற்கைக்கோள் விளக்கப்படம்

இந்த எடுத்துக்காட்டு, மேற்பரப்பு நீர் மற்றும் பெருங்கடல் நிலப்பரப்பு (SWOT) செயற்கைக்கோள் சுற்றுப்பாதையில் அதன் சோலார் பேனல்கள் மற்றும் கரின் கருவி ஆண்டெனாக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதைக் காட்டுகிறது. கடன்: CNES

சர்வதேச மேற்பரப்பு நீர் மற்றும் பெருங்கடல் நிலப்பரப்பு பணியானது பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள உப்பு மற்றும் நன்னீர் பற்றிய உயர் வரையறை தரவை வழங்கும்.

டிசம்பர் 16 அன்று,[{” attribute=””>NASA successfully launched the Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellite into Earth orbit from Vandenberg Space Force Base in California atop a Falcon 9 rocket. The mission is a collaborative effort between NASA and the French space agency Centre National d’Études Spatiales (CNES) – with contributions from the Canadian Space Agency (CSA) and the UK Space Agency – that will survey water on more than 90% of the planet’s surface.

The satellite will measure the height of water in Earth’s freshwater bodies and the ocean, providing insights into how the ocean influences climate change; how a warming world affects lakes, rivers, and reservoirs; and how communities can better prepare for disasters, like floods.

Here are five ways that SWOT will change what we know about water on Earth:

1. SWOT will survey nearly all water on Earth’s surface for the first time.

Water is essential for life on this planet. But it also plays a critical role in storing and moving much of the excess heat and carbon trapped in Earth’s atmosphere by greenhouse gas emissions. It influences our weather and climate as well. SWOT will help researchers track Earth’s water budget – where the water is today, where it’s coming from, and where it’s going to be tomorrow. This is key to understanding how water resources are changing, what impact those changes will have on local environments, and how the ocean reacts to and influences climate change.

Black Sea Currents

Set for a December launch, the SWOT satellite will help researchers study such ocean features as currents and eddies in places like the Black Sea closer to the coast than previous ocean-observing satellites. Credit: NASA Earth Observatory

2. SWOT will see Earth’s water in higher definition than ever before.

The spacecraft’s science instruments will view the planet’s freshwater bodies and the ocean with unprecedented clarity. SWOT will be able to collect data on ocean features less than 60 miles (100 kilometers) across, helping to improve researchers’ understanding of the ocean’s role in climate change. Earth’s seas have absorbed more than 90% of the excess heat trapped in the atmosphere by human-caused greenhouse gas emissions. Researchers think that short-lived ocean features, such as fronts and eddies, absorb a lot of that heat – and the extra carbon that produced it.

By providing a high-definition view of freshwater bodies, SWOT will help generate a much more complete picture of Earth’s water budget. Many big rivers remain a mystery to researchers, who can’t outfit them with monitoring instruments for various reasons, including inaccessibility. The spacecraft’s instruments will observe the entire length of nearly all rivers wider than 330 feet (100 meters), viewing them in three dimensions for the first time. Likewise, where ground and satellite technologies currently provide data on only a few thousand of the world’s largest lakes, SWOT will expand that number to over a million lakes larger than 15 acres (62,500 square meters).


SWOT பணியானது பூமியின் ஏரிகள், ஆறுகள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்களில் உள்ள நீரின் உயரம் பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்கும். கடன்: நாசா/[{” attribute=””>JPL-Caltech/CNES/Thales Alenia Space

3. The satellite will address some of the most pressing climate change questions of our time.

An important part of predicting our future climate is determining at what point the ocean slows down the absorption of excess heat trapped in the atmosphere and starts releasing it back into the air, where it could accelerate global warming. SWOT will provide crucial information about this global ocean-atmosphere heat exchange, enabling researchers to test and improve climate forecasts. In addition, the satellite will help fill gaps in researchers’ picture of how sea level is changing along coastlines, offering insights that can then be used to improve computer models for sea level rise projections and the forecasting of coastal floods.

4. SWOT data will be used to inform decisions about our daily lives.

Climate change is also accelerating Earth’s water cycle, leading to more volatile precipitation patterns, including torrential downpours and extreme droughts. Some communities around the world will thus experience floods while others suffer droughts. SWOT data will be used to monitor drought conditions in lakes and improve flood forecasts for rivers, providing essential information to water management agencies, disaster preparedness agencies, universities, civil engineers, and others who need to track water in their local areas.

5. This mission is paving the way for future NASA Earth missions while also building on a long-standing international partnership.

With its innovative technology and commitment to engaging a diverse community of people who plan to use the mission’s data, SWOT is laying a path for future Earth-observing missions. Measurements from SWOT – and the tools to support researchers in analyzing the information – will be free and accessible. This will help to foster research and applications activities by a wide range of users, including those who may not usually have the opportunity to access this knowledge.

Such an ambitious mission is possible because of a decades-long collaboration between NASA and CNES that started in the 1980s to monitor Earth’s ocean. This partnership pioneered the use of a space-based instrument called an altimeter to study sea level with the launch of the TOPEX/Poseidon satellite in 1992. The NASA-CNES partnership has continued uninterrupted for three decades and has expanded to encompass work with other agencies, including the CSA and the UK Space Agency for SWOT, as well as ESA (European Space Agency), the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, and the European Commission for the Sentinel-6 Michael Freilich satellite, which launched in November 2020.

More About the Mission

SWOT is being jointly developed by NASA and CNES, with contributions from the CSA and the UK Space Agency. JPL, which is managed for NASA by Caltech in Pasadena, California, leads the U.S. component of the project. For the flight system payload, NASA is providing the Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument, a GPS science receiver, a laser retroreflector, a two-beam microwave radiometer, and NASA instrument operations. CNES is providing the Doppler Orbitography and Radioposition Integrated by Satellite (DORIS) system, the dual frequency Poseidon altimeter (developed by Thales Alenia Space), the KaRIn radio-frequency subsystem (together with Thales Alenia Space and with support from the UK Space Agency), the satellite platform, and ground control segment. CSA is providing the KaRIn high-power transmitter assembly. NASA is providing the launch vehicle and associated launch services.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Must read