Technology NewsSci-Techகேலக்ஸியின் ஆழத்திலிருந்து தூதர்களாக ஆன்டிஹீலியம் கருக்கள்

கேலக்ஸியின் ஆழத்திலிருந்து தூதர்களாக ஆன்டிஹீலியம் கருக்கள்

-


ஆன்டிஹீலியம் அனிஹிலேஷன்

CERN மற்றும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ALICE டிடெக்டரில் உள்ள ஆன்டிஹீலியம் அனிஹிலேஷன் பற்றிய விளக்கம். கடன்: ORIGINS Cluster/S. குவாக்கா

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இருண்ட பொருளுக்கான தேடலுக்கு அடித்தளம் அமைக்கின்றன.

விண்மீன் திரள்கள் எவ்வாறு பிறக்கின்றன, அவற்றை ஒன்றாக வைத்திருப்பது எது? இருண்ட பொருள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது என்று வானியலாளர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், இருண்ட பொருள் இருப்பதை இன்னும் நேரடியாக நிரூபிக்க முடியவில்லை. மியூனிக் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக (TUM) விஞ்ஞானிகள் உட்பட ஒரு ஆய்வுக் குழு இப்போது முதன்முறையாக விண்மீனின் ஆழத்திலிருந்து ஆன்டிஹீலியம் கருக்களின் உயிர்வாழ்வு விகிதத்தை அளவிடுகிறது – இது இருண்ட பொருளுக்கான மறைமுகத் தேடலுக்கு தேவையான முன்நிபந்தனை.

இருப்பதைப் பல விஷயங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன இருண்ட பொருள். விண்மீன் கூட்டங்களில் விண்மீன் திரள்கள் நகரும் விதம் அல்லது நட்சத்திரங்கள் ஒரு விண்மீனின் மையத்தை எவ்வளவு வேகமாக வட்டமிடுகின்றன என்பது கணக்கீடுகளில் விளைகிறது, இது நாம் காணக்கூடியதை விட அதிக நிறை இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. தோராயமாக 85 சதவீதம் நமது[{” attribute=””>Milky Way for example consists of a substance that is not visible and which can only be detected based on its gravitational effects. As of today, it has still not been possible to directly prove the existence of this material.

Several theoretical models of dark matter predict that it could be composed of particles that interact weakly with one another. This produces antihelium-3 nuclei, which consist of two antiprotons and one antineutron. These nuclei are also generated in high-energy collisions between cosmic radiation and common matter like hydrogen and helium – however, with energies different from those that would be expected in the interaction of dark matter particles.

In both processes, the antiparticles originate in the depths of the galaxy, several tens of thousands of light-years away from us. After their creation, a part of them makes its way in our direction. How many of these particles survive this journey unscathed and reach the vicinity of the Earth as messengers of their formation process determines the transparency of the Milky Way for antihelium nuclei. Until now scientists have only been able to roughly estimate this value. However, an improved approximation of transparency, a unit of measure for the number and energies of antinuclei, will be important for interpreting future antihelium measurements.

LHC particle accelerator as antimatter factory

Researchers from the ALICE collaboration have now carried out measurements that have enabled them to determine the transparency more precisely for the first time. ALICE stands for A Large Ion Collider Experiment and is one of the largest experiments in the world to explore physics on the smallest length scales. ALICE is part of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN.

The LHC can generate large amounts of light antinuclei such as antihelium. To do so, protons and lead atoms are each put on a collision course. The collisions produce particle showers which are then recorded by the detector of the ALICE experiment. Thanks to several subsystems of the detector, the researchers can then detect the antihelium-3 nuclei that have formed and follow their trails in the detector material. This makes it possible to quantify the probability that an antihelium-3 nucleus will interact with the detector material and disappear. Scientists from TUM and the Excellence Cluster ORIGINS have contributed significantly to the analysis of the experimental data.

Galaxy transparent for antinuclei

Using simulations, the researchers were able to transfer the findings from the ALICE experiment to the entire galaxy. The result: About half of the antihelium-3 nuclei which were expected to be generated in the interaction of dark matter particles would reach the vicinity of the Earth. Our Milky Way is thus 50 percent permeable for these antinuclei. For antinuclei generated in collisions between cosmic radiation and the interstellar medium, the resulting transparency varies from 25 to 90 percent with increasing antihelium-3 momentum. However, these antinuclei can be distinguished from those generated from dark matter based on their higher energy.

This means that antihelium nuclei can not only travel long distances in the Milky Way, but also serve as important informants in future experiments: Depending on how many antinuclei arrive at the Earth and with which energies, the origin of these well-traveled messengers can be interpreted as cosmic rays or dark matter thanks to the new calculations.

Reference for future antinuclei measurements in space

“This is an excellent example of an interdisciplinary analysis that illustrates how measurements at particle accelerators can be directly linked with the study of cosmic rays in space,” says ORIGINS scientist Prof. Laura Fabbietti of the TUM School of Natural Sciences. The results from the ALICE experiment at the LHC are of great importance for the search for antimatter in space with the AMS-02 module (Alpha Magnetic Spectrometer) on the International Space Station (ISS). Starting in 2025 the GAPS balloon experiment over the Arctic will also examine incoming cosmic rays for antihelium-3.

Reference: “Measurement of anti-3He nuclei absorption in matter and impact on their propagation in the Galaxy” by The ALICE Collaboration, 12 December 2022, Nature Physics.
DOI: 10.1038/s41567-022-01804-8

The work on the antihelium-3 interaction, led by Prof. Dr. Laura Fabbietti, involved research groups led by Prof. Dr. Alejandro Ibarra at TUM and Dr. Andrew Strong at the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics. This research has been funded by the Federal Ministry of Education and Research, and also by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) through the Excellence Cluster ORIGINS, EXC 2094 – 390783311 and the Collaborative Research Center SFB1258.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

How to know that you have to buy a new mobile phone

Despite the fact that smartphones can perfectly last several years being functional today, there are a series of...

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வு லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரிதி கிழக்கு ஆங்கிலியா...

MSI laptops with NVIDIA GeForce RTX 4000 graphics – report from the premiere event in Warsaw

At this year's CES in Las Vegas, NVIDIA presented the new generation of GeForce RTX 4000 mobile graphics...

New Wave of Ransomware Attacks Exploiting VMware Bug to Target ESXi Servers

Feb 04, 2023Ravie LakshmananEnterprise Security / Ransomware VMware ESXi hypervisors are the target of a new wave of attacks...

Of course, there is already an idea to circumvent the invented protection against Netflix account sharing, but how viable is it?

People on the net are already talking about how to get around Netflix's new trick against account sharing. ...

Bermuda hit by widespread internet outage amid power cut

Bermuda experienced a widespread power outage since Friday evening which impacted the island's internet and phone service availability. Deeming it...

Must read

எந்த வயதில் மக்கள் குறைவாக தூங்குகிறார்கள்?

ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் இளையவர் (வயது 19) அதிகம் தூங்குவதாகவும் ஆய்வில்...

All these actors don’t even know how to read Tamil?… What are you saying!

There has been a lot of criticism lately...