Technology NewsSci-Techநாசா பிளானட் ஹண்டர் TOI 700 அமைப்பில் இரண்டாவது வாழக்கூடிய, பூமி...

நாசா பிளானட் ஹண்டர் TOI 700 அமைப்பில் இரண்டாவது வாழக்கூடிய, பூமி அளவிலான உலகத்தைக் கண்டுபிடித்தார்

-


பூமி அளவு கோள் TOI 700 இ

புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பூமியின் அளவு கோள் TOI 700 e இந்த விளக்கத்தில் அதன் நட்சத்திரத்தின் வாழக்கூடிய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுகிறது. அதன் பூமி அளவிலான உடன்பிறப்பு, TOI 700 d, தொலைவில் காணலாம். கடன்: NASA/JPL-Caltech/Robert Hurt

புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிரகம் மற்றும் அதன் பூமி அளவிலான உடன்பிறப்பு இரண்டும் வாழக்கூடிய மண்டலத்தில் உள்ளன, அங்கு திரவ நீர் அவற்றின் மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடும்.

இலிருந்து தரவைப் பயன்படுத்துகிறது NASA’s Transiting Exoplanet Survey SatelliteTOI 700 e எனப்படும் பூமி அளவிலான உலகத்தை விஞ்ஞானிகள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். வாழக்கூடிய மண்டலம் அதன் நட்சத்திரத்தின் – ஒரு கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் திரவ நீர் ஏற்படக்கூடிய தூரங்களின் வரம்பு. உலகம் பூமியின் அளவு 95% மற்றும் பாறைகள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம்.

வானியலாளர்கள் முன்பு மூன்று வெளிக்கோள்களை கண்டுபிடித்தது இந்த அமைப்பில், TOI 700 b, c மற்றும் d என அழைக்கப்படுகிறது. d கிரகம் வாழக்கூடிய மண்டலத்தில் சுற்றுகிறது. ஆனால் விஞ்ஞானிகளுக்கு கூடுதல் வருடம் தேவைப்பட்டது[{” attribute=””>TESS observations to discover TOI 700 e.

“This is one of only a few systems with multiple, small, habitable-zone planets that we know of,” said Emily Gilbert, a postdoctoral fellow at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Southern California who led the work. “That makes the TOI 700 system an exciting prospect for additional follow-up. Planet e is about 10% smaller than planet d, so the system also shows how additional TESS observations help us find smaller and smaller worlds.”

Gilbert presented the result on behalf of her team at the 241st meeting of the American Astronomical Society in Seattle. A paper about the newly discovered planet was accepted by The Astrophysical Journal Letters.


TOI 700 e, பூமியின் அளவு உடன்பிறப்புகளுடன் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பூமியின் அளவு கோளைப் பற்றி அறிய பார்க்கவும். கடன்:[{” attribute=””>NASA/JPL-Caltech/Robert Hurt/NASA’s Goddard Space Flight Center

TOI 700 is a small, cool M dwarf star located around 100 light-years away in the southern constellation Dorado. In 2020, Gilbert and others announced the discovery of the Earth-size, habitable-zone planet d, which is on a 37-day orbit, along with two other worlds.

The innermost planet, TOI 700 b, is about 90% Earth’s size and orbits the star every 10 days. TOI 700 c is over 2.5 times bigger than Earth and completes an orbit every 16 days. The exoplanets are probably tidally locked, which means they spin only once per orbit such that one side always faces the star, just as one side of the Moon is always turned toward Earth.

TESS monitors large swaths of the sky, called sectors, for approximately 27 days at a time. These long stares allow the satellite to track changes in stellar brightness caused by an exoplanet crossing in front of its star from our perspective, an event called a transit. The mission used this strategy to observe the southern sky starting in 2018, before turning to the northern sky. In 2020, it returned to the southern sky for additional observations. The extra year of data allowed the team to refine the original planet sizes, which are about 10% smaller than the initial calculations.

NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS

Illustration of NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

“If the star was a little closer or the planet a little bigger, we might have been able to spot TOI 700 e in the first year of TESS data,” said Ben Hord, a doctoral candidate at the University of Maryland, College Park and a graduate researcher at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. “But the signal was so faint that we needed the additional year of transit observations to identify it.”

TOI 700 e, which may also be tidally locked, takes 28 days to orbit its star, placing planet e between planets c and d in the so-called optimistic habitable zone.

Scientists define the optimistic habitable zone as the range of distances from a star where liquid surface water could be present at some point in a planet’s history. This area extends to either side of the conservative habitable zone, the range where researchers hypothesize liquid water could exist over most of the planet’s lifetime. TOI 700 d orbits in this region.

Finding other systems with Earth-size worlds in this region helps planetary scientists learn more about the history of our own solar system.

Follow-up study of the TOI 700 system with space- and ground-based observatories is ongoing, Gilbert said, and may yield further insights into this rare system.

“TESS just completed its second year of northern sky observations,” said Allison Youngblood, a research astrophysicist and the TESS deputy project scientist at Goddard. “We’re looking forward to the other exciting discoveries hidden in the mission’s treasure trove of data.”

TESS is a NASA Astrophysics Explorer mission led and operated by the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts, and managed by NASA’s Goddard Space Flight Center. Additional partners include Northrop Grumman, based in Falls Church, Virginia; NASA’s Ames Research Center in California’s Silicon Valley; the Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian in Cambridge, Massachusetts; MIT’s Lincoln Laboratory; and the Space Telescope Science Institute in Baltimore. More than a dozen universities, research institutes, and observatories worldwide are participants in the mission.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

New OPPO Reno8 T and Reno8 T 5G, 100 megapixel camera and 120 Hz screen

OPPO has launched a new series within its Reno line: this is the Reno8 T and Reno8 T...

ஒரு செயற்கை இரசாயன கடிகாரம் சர்க்காடியன் தாளங்களின் மர்மமான சொத்தை எவ்வாறு பின்பற்றுகிறது

சர்க்காடியன் தாளங்கள் ஒரு தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, இதில் வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும் சுழற்சி காலம் மாறாமல் இருக்கும், பல உயிர்வேதியியல் எதிர்வினைகளின்...

ChatGPT – OpenAI plans to introduce an optional subscription for users of its tool

ChatGPT is one of the most interesting technological curiosities of recent months. Much has already been written...

New Russian-Backed Gamaredon’s Spyware Variants Targeting Ukrainian Authorities

Feb 02, 2023Ravie LakshmananCyber Risk / Threat Detection The State Cyber Protection Centre (SCPC) of Ukraine has called out...

New OPPO Reno8 T and Reno8 T 5G, 100 megapixel camera and 120 Hz screen

OPPO has launched a new series within its Reno line: this is the Reno8 T and Reno8 T...

ChatGPT – OpenAI plans to introduce an optional subscription for users of its tool

ChatGPT is one of the most interesting technological curiosities of recent months. Much has already been written...

Must read

5 amazing movies mixed in Anandraj Comedy… This is Seema Galata…

Actor Anandraj has been active in Tamil cinema...

Swiggy Instamart Coupons & Offers February 2023

Swiggy Instamart Coupons & Offers Swiggy Instamart Coupons...